Úspora energie ve veřejném sektoru

 • Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Na veškeré činnosti máme potřebná oprávnění. Jsme tým autorizovaných inženýrů ČKAIT a energetických specialistů (auditorů) MPO.
dotace pro města a obce

Úspory energie a obnovitelné zdroje

Prioritní osa 5.1.: Energetické úspory v rámci OP Životní prostředí je zaměřena na celkové snižování spotřeby energie a snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Důraz je kladen na využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení podílu tepla a elektřiny vyrobené procesem reprodukce odpadního tepla.

Program realizuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Podpora je poskytována formou přímé dotace ve výši 40% uznatelných nákladů a finančního nástroje formou zvýhodněného úvěru.

Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj.

V případě prioritní osy 5.2. se pak jedná o podporu novostaveb v pasivním standardu, kdy jsou hrazeny vícenáklady oproti běžnému standaru.

Podporované projekty rekonstrukce veřejných budov a novostaveb veřejných budov:

 • zateplení budov
 • výměna a renovace oken a dveří
 • eliminace tepelných mostů
 • měření a regulace
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla
 • instalace zařízení využívajících odpadní teplo
 • instalace solárních termických systémů pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • výměna zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné ekologické zdroje
 • náklady na dosažení pasivního energetického standardu u výstavby nových budov

Oprávnění žadatelé o podporu:

 • územní samosprávné celky a jejich svazky
 • nadace a nadační fondy
 • občanská sdružení a církve
 • příspěvkové organizace
 • neziskové organizace
 • obecně prospěšné společnosti
 • organizace zřízené na základě zvláštního zákona
 • organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace
 • právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty

Proč EnergySim?

 • Zabýváme se projekty veřejných budov v úrovni od dokumentace pro územní řízení až po realizační dokumentaci pro výběr dodavatele. Současně posuzujeme úvodní energetické koncepty formou optimalizační energeticko-ekonomické studie pro výběr zdrojů tepla/chladu. Projekty přizpůsobujeme aktuálním podmínkám dotací tak, aby žadatel mohl plně využít všech možností podpory.
 • Jsme tým energetických specialistů (auditorů) a autorizovaných projektantů technických zařízení budov. Klientům nabízíme komplexní služby v oblasti projekce systémů TZB, zateplení či příslušných investičních dotací.
 • Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

  Vice informací zde >>

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí