Úspora energie v podnikatelském sektoru

 • Dotace 2014-2020

  Dotace 2014-2020

  Evropské dotace v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie nebylo nikdy snazší získat jako nyní. Rádi vám dotaci na Váš podnik pomůžeme získat.

Termíny:

Datum zahájení příjmu žádostí: listopad 2020

Datum ukončení příjmu žádosti: únor 2021

Na co je možné čerpat podporu (podporované aktivity):

 • rekonstrukce  a modernizace rozvodů plynu, elektřiny a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • jakékoliv zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace průmyslových areálů a soustav osvětlení budov (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
Oficiální stránky dotačního programu OPPIK

Žádající:

 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • Komanditní společnost – k.s.
 • Akciová společnost – a.s.
 • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik

Forma a výše podpory:

 • výše dotace min. 500 tis. Kč až max. 250 mil. Kč
 • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách

Míra podpory:

 •  malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 % způsobilých výdajů

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických posudků), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000,- Kč

Více zde http://www.czechinvest.org/uspory-energie-vyzva-i

Územní dimenze:

 • Cílové území – Území ČR, mimo území hl. m. Prahy
 • Rozhodující pro posuzování místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Termíny:
Příjem předběžných žádostí: červen 2015
Příjem plných žádostí: srpen 2015

Na co všechno je možné čerpat podporu (podporované aktivity):

Podporovanou aktivitou jsou  všelijaké modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávajících zastaralých infrastruktur či rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

 • Projekty rekonstrukcí objektů – projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
 • Projekty revitalizací ploch pro vlastní podnikání – projekty, jejichž realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstaveb nové plochy pro vlastní podnikání nebo jejichž realizací dojde ke zvýšení kvalit nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Žadatelé:

 • Malé a střední podniky

Formy a výše podpory:

 • výše dotace 1 – 200 mil. Kč
 • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách

Míry podpory:

 • malé podniky – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podniky – 35 % způsobilých výdajů

Územní dimenze:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Úspora energie - výše podpory

PODPOROVANÉ AKTIVITY KDO MŮŽE ŽÁDAT VÝŠE PODPORY
Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla malé, střední a velké podniky 0,5 – 250 mil. Kč
Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla atd.)
Využití odpadní energie ve výrobních procesech
Zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu
Informační materiál ke stažení

Proč EnergySim?

 • Zabýváme se projekty veřejných budov v úrovni od dokumentace pro územní řízení až po realizační dokumentaci pro výběr dodavatele. Současně posuzujeme úvodní energetické koncepty formou optimalizační energeticko-ekonomické studie pro výběr zdrojů tepla/chladu. Projekty přizpůsobujeme aktuálním podmínkám dotací tak, aby žadatel mohl plně využít všech možností podpory.
 • Jsme tým energetických specialistů (auditorů) a autorizovaných projektantů technických zařízení budov. Klientům nabízíme komplexní služby v oblasti projekce systémů TZB, zateplení či příslušných investičních dotací.
 • Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

  Vice informací zde >>

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí